Friday, January 15, 2010

Isu Nama Allah: Kesemua Mereka Tidak Terlepas Pandang

Sehingga kini kesemua pihak di kalangan Muslim yang berselisih tentang penggunaan kalimah Allah swt oleh bukan Islam masih mempunyai titik pertemuan, iaitu kalimah ini telah digunakan oleh para penganut agama Kristian, Yahudi dan Mushrikin Arab di zaman Rasulullah saw, zaman berikutnya sehingga hari ini sama ada di dunia Arab dan beberapa bahagian dunia yang lain. Sepanjang waktu itu, pemerintah Islam termasuk Rasulullah saw tidak melarang golongan bukan Islam untuk berbuat demikian.

Di zaman Rasulullah saw khususnya ketika Baginda mempunyai kekuasaan, tiada sampai kepada kita bahawa Rasulullah saw telah melarang bukan Islam menggunakan kalimah itu. Ketika Rasulullah saw membuka kota Makkah, Baginda membersihkan Masjid al-Haram daripada berhala-berhala yang menjadi sembahan Mushrikin Quraysh dalam menyekutukan Allah swt. Tetapi tidak sampai kepada kita Baginda mengeluarkan sebarang perintah melarang penggunaan kalimah itu di kalangan Mushrikin Quraysh dan Arab. Demikian juga ketika baginda meruntuhkan Kota Yahudi di Khaybar yang menjadi benteng terakhir golongan Yahudi di sekitar jazirah Arab, tiada juga sampai riwayat yang Baginda selepas itu melarang Yahudi Arab menggunakan kalimah itu. Setakat pengetahuan saya yang dangkal ini tidak sampai kepada kita bahawa Rasulullah saw melarang bukan Islam menggunakan kalimah Allah swt. Mungkin kedangkalan saya menyebabkan saya tidak menemui hadith-hadith berkaitan, maka saya mohon sekiranya para ilmuan dalam bidang ini dapat menerangi kita dengan hadith-hadith berkaitan termasuklah hadith dalam kategori tersangat da`if (hadith da`if jiddan), atau mungkin juga hadith berkaitan yang dikategorikan palsu (mawdhu`) untuk kita melihat mengapa dikategorikan sedemikian. Sekiranya tidak ada petunjuk itu, mengapa Rasulullah saw tidak melarang sedangkan Baginda tersangat lebih memahami ayat 120 surah al-Baqarah daripada kita? Mengapa Baginda tidak melarang sedangkan Baginda pernah melalui pengalaman seorang sahabatnya Ubaydillah bin Jahsy (antara golongan awal Islam) murtad menganut agama Kristian? Adakah baginda terlepas pandang perkara itu.

Demikian juga dengan Abu Bakar ra ketika mengambil alih pemerintahan selepas kewafatan Baginda saw. Tiada seorangpun dari ummat Muhammad saw ini yang lebih tegas memerangi murtad melebihi Abu Bakar ra. Ketika sahabat-sahabat yang lain pada peringkat awal tidak bersetuju dengan tindakan Abu Bakar memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat kerana mereka masih mengucap, Abu Bakar dengan tegas bertindak mahu memerangi mereka. Bagaimanapun tidak sampai pengkhabaran kepada kita bahawa Abu Bakar memerintah supaya golongan bukan Islam dilarang menggunakan kalimah Allah swt. Adakah Abu Bakar terlepas pandang?

Bila Umar ra mengambil alih pemerintahan, kerajaan beliau menjadi semakin kuat sehingga akhirnya Berjaya membuka tanah kelahiran Nabi Isa as dari pemerintah Kristian. Ketika penganut-penganut Kristian tertanya-tanya apakah pembalasan yang bakal diambil oleh Umar, mereka terkejut bila Umar memberi kebebasan untuk mereka melaksanakan agama mereka. Tidak pula sampai kepada kita Umar berkata “kecuali kamu di larang menggunakan kalimah Allah”. Pada zaman Umar, beliau telah berjaya menguasai sebahagian besar dunia termasuk Mesir yang juga ramai penganut Kristian Qibti sehingga boleh dikatakan Islam telah berada di kemuncak kekuatan, tetapi tidak pernah sampai pengkhabaran Umar mengeluarkan arahan supaya melarang golongan Kristian menggunakan kalimah ini. Adakah Umar juga terlepas pandang.

Demikianlah seterusnya sepanjang pemerintahan Umayyah dan `Abbasiyah, tidak pernah disebut bahawa golongan bukan Islam dilarang menggunakan kalimah ini. Pada abad ke 3-5 hijrah, al-`Ash`ari, al-Maturidi, al-Baqilani, al-Juwayni dan kemudian al-Ghazali begitu hebat berdebat dengan golongan Mu`tazilah, Mashaiyyun, Mujassimah dan Mushabbihah, dengan mereka menekankan tentang kepentingan mentanzihkan (mensucikan) Allah swt daripada sifat-sifat makhluk. Al-Ghazali contohnya menulis banyak kitab tentang perkara ini sehingga yang terakhir Iljam al-`Awam `an Ilm al-Kalam ditulis sebelum beliau wafat, setakat yang saya kaji tidak terdapat hukum melarang golongan bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Mungkin kedangkalan kajian saya menyebabkan saya tidak menemui larangan itu, maka saya mohon para ilmuan yang lebih dalam kajian tentang tokoh-tokoh ini mengemukakan perkara tersebut. Mengapa mereka yang begitu bersungguh-sungguh supaya mentanzihkan Allah sehingga al-Ghazali dalam kitab Iljam itu menyebut taqdis (tanzih) itu sebagai asas pertama, tiba-tiba mereka terlepas pandang untuk melarang golongan bukan Islam daripada menggunakan nama Allah.

Begitu juga dengan Ibn Taymiyah, seorang yang sangat kuat penentangannya terhadap Kristian dan Yahudi dan antara kitab yang memuatkan penentangannya itu ialah Iqtida al-sirat al-mustaqim. Beliau memetik banyak ayat-ayat al-Quran dan Hadith-hadith tentang kesesatan Kristian dan Yahudi termasuklah ayat 31 surah al-Tawbah yang dikaitkan dengan `Adi bin Hatim. Saya mengaku saya kurang mendalami tulisan Ibn Taymiyah, justeru saya memohon kalau pengkaji-pengkaji yang lebih arif boleh memberikan pencerahan bahawa Ibn Taymiyah ada mengeluarkan hukum menggesa supaya golongan bukan Islam di larang menggunakan kalimah Allah termasuk dari Kitab besarnya Majmu` al-Fatawa. Jika tiada mengapa tokoh ini boleh terlepas pandang?

Demikianlah tokoh-tokoh ulama silih berganti sehingga hari ini, institusi-institusi yang melahirkan begitu ramai para ulama yang hebat-hebat seperti di al-Azhar, kitab-kitab ulama yang berjilid-jilid ditulis menggunakan tangan dan ulama-ulama mutakhir seperti tokoh Ma`al Hijrah al-Zuhayli dan al-Qaradhawi, mengapa mereka tidak menasihatkan pemerintah mereka supaya melarang golongan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, sehingga golongan bukan Islam di Arab dan beberapa bahagian dunia Islam masih lagi menggunakan kalimah itu. Adakah begitu ramai ulama-ulama tersohor dari dahulu sehingga hari ini mereka terlepas pandang bahawa golongan bukan Islam tidak boleh menggunakan nama Allah swt.?

No comments: